Södra Hammaren

Södra Hammaren

Södra Hammaren är en moränholme som höjer sig fem meter över omgivande marker. Från att före Hjälmarens sänkning i slutet av 1800-talet ha utgjort en ö i denna sjö, omges Södra Hammaren idag till stör­sta delen av landvinningsmarker. Södra Hammaren har tidigare nyttjats som löväng, vilket innebar att man förutom slåtter också skördade löv som vinterfoder för sina djur som stallades in över vintern. Slåttern utfördes med lie och uppstickande stenar försvårade slåttern. Därför samlades stenen ihop till högar, så kallade odlingsrösen, som finns här och var i området..

Mer information finns här